0 items in cart

Conditions

artikel 1. Prijzen
artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomst
artikel 3. Betalingen
artikel 4. Leveringen
artikel 5. Retourneren
artikel 6. Aansprakelijkheid
artikel 7. Privacy
artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

artikel 1. Prijzen
1.1. De vermelde prijzen van de aangeboden producten en diensten zijn in euro´s incl. btw.
1.2. Voor transportkosten brengt mndsshoes binnen Nederland, Belgie en Duitsland 0,00 in rekening. Voor bestellingen buiten Nederland, Belgie en Duitsland zijn de transportkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van het bestelling.
artikel

2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van mndsshoes zijn vrijblijvend en mndsshoes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door mndsshoes. Mndsshoes is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt mndsshoes dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

artikel 3. Betalingen
3.1. Betaling van de bestelde producten moet worden voldaan alvorens deze verzonden worden.
3.2. De betaling moet direct online geschieden door middel van ideal.
3.3. Voor online bestellingen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

artikel 4. Leveringen
4.1. Mndsshoes verzend alle bestellingen binnen 2 á 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling. De producten worden via TNT post afgeleverd bij het aangegeven afleveradres. Mochten wij om bepaalde redenen hier niet aan kunnen voldoen, dan krijgt u van ons tijdig een melding via e-mail. Het produkt moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt kan de consument de koop onmiddelijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.2. Mndsshoes laat het pakket aangetekend versturen. Mocht u op het moment van de afgifte niet aanwezig zijn dan kunt u het pakket bij het dichtstbijzijnde postkantoor ophalen. Bij in ontvangstneming moet u tekenen voor het pakket.

artikel 5. Retourneren
5.1. Mocht uw bestelling niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u dit binnen 14 werkdagen na aflevering van mndsshoes retourneren.
5.2. De bestelde producten en de verpakkingen moeten onbeschadigd zijn, wanneer mndsshoes bij ontvangst constateert dat dit niet het geval is, hoeft mndsshoes de producten niet retour te nemen. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.
5.3. Als het product bij mndsshoes in goede staat retour is genomen ontvangt u het betaalde bedrag binnen 3 werkdagen op u rekening teruggestort.

artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Iedere aansprakelijkheid van mndsshoes en van het personeel en de producten van mndsshoes voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Mndsshoes is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de
overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
6.2. Mndsshoes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van mndsshoes.
6.3. Iedere aansprakelijkheid van mndsshoes jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan mndsshoes verschuldigd is.
6.4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen klant en mndsshoes, dan wel tussen mndsshoes en derden,voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en mndsshoes is mndsshoes aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van mndsshoes.

artikel 7. Privacy
Mndsshoes respecteert uw privacy en uw persoonsgegevens, daarom houden wij ons bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen.

artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechten, bestellingen, overeenkomsten, verplichtingen en aanbiedingen. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.